Bez kategorii

Pozyskane granty z projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca!”

Realizowany przez Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju projekt pn. „Akademia Malucha MIR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego otrzymał podwójne dofinansowanie na współpracę ponadnarodową!

✅ I grant pn. „Opracowanie i wdrożenie produktów dotyczących nowej metody Mind Fulness wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanego do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Cel główny projektu grantowego:

Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia poprzez opracowanie i wdrożenie produktów dotyczących nowej metody Mind Fulness wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanego do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 01.09.2019 do 31.05.2021r. 

Poszerzenie oferty wsparcia skierowanego do:

W ramach grantu zostanie objętych wsparciem 16 osób z województwa łódzkiego, którzy w ramach projektu systemowego otrzymali nowe komepetecje i kwalifikacje zawodowe, poprzez opracowanie programu szkolenia wzmacniającego ich kompetencje kluczowe: przedsiębiorczości i inicjatywności oraz kompetencje społeczne i obywatelskie, przy wykorzystniu metody Mind Fulness we współpracy z partnerem ponadnarodowym, do 31 grudnia 2020 roku. 

Do prawidłowego utworzenia oraz wdrożenia nowego rozwiązania zostanie przeszkolona kadra 8 osób pracujących w ramach nowo utworzonego klubu dziecięcego w tym 2 osoby z obsługi projektu systemowego. 


dofinansowanie: 100 000,00 zł
Partner: Stowarzyszenie Montessori in Practica, Włochy, Rzym 🇮🇪

✅ II grant pn. „Nowy Model Design Thinking & Mind Map szansą na lepszą przyszłość!”
Partner: Eurocultura, Włochy, Vizenza-Mediolan 🇮🇪


Cel główny projektu grantowego: Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia poprzez opracowanie i wdrożenie produktów dotyczących nowej metody Design Thinking oraz Mind Map wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego skierowanego do 16 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 we współpracy z partnerem ponadnarodowym w okresie od 01.09.2019 do 31.05.2021 roku.

dofinansowanie: 100 000,00 zł

Planowane Rozpoczęcie Grantów: maj 2020

Operator przyznający granty: www.grupaprofesja.com

„MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8 – 11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

POWR.04.03.00-00-00-0093/17

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na granty: 200 000,00 PLN.