Bez kategorii

Konsultacje projektu programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi już jest!

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (dalej: Program współpracy) został udostępniony do konsultacji w dniach 11 – 25 października 2019 roku.

Konsultacje prowadzone były w:

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionych formularzy osobiście, pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podany adres mailowy:
https://www.lodzkie.pl

W terminie konsultacji wpłynął jeden formularz zgłaszania uwag do Programu współpracy. Odpowiedzi na zgłoszone uwagi zawarte zostały w tabeli poniżej.

Projekt Programu współpracy został pozytywnie zaopiniowany przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Jednocześnie już po terminie konsultacji wpłynęło złożone przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku stanowisko pozytywnie opiniujące projekt Programu współpracy.

link: https://ngo.lodzkie.pl/wyniki-konsultacji-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-lodzkiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontar/