Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało i podpisało Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych w aktualnej perspektywie finansowej, czyli 2014-2020.

23 lipca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało i podpisało Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Dokument ten został sporządzony w oparciu o „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”

Podaną przez Ministerstwo informację można porównać z żartobliwym przysłowiem „Lepiej późno niż wcale”. Warto jednak wspomnieć, że zatwierdzony dokument stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych zarówno z Funduszu Spójności, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

Ogólna opisujące zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji oraz podstawowych zasad realizacji programu przedstawianych w formie opisowej.

Szczegółowa zawiera zarówno dokładny opis poszczególnych osi priorytetowych oraz działań i poddziałań, jak również załączników stanowiących integralną część dokumentu.

 

Źródło informacji: https://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/zatwierdzono-szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Businessman holding tray with coins and seedling

Zdjęcie źródło: http://www.oseko.pl

Opublikuj komentarz

escort bayan istanbul escort